Skriv upp dig på vårt nyhetsbrev

Få 10% rabatt på ditt köp!

Policy för hantering av personuppgifter

Det är viktigt för oss på iSecrets att värna om våra kunders integritet och att du som besökare på vår hemsida ska vara trygg med hur den information som du lämnar till oss hanteras och skyddas. Följande personuppgiftspolicy beskriver hur iSecrets behandlar personuppgifter om våra kunder.

Vem är personuppgiftsansvarig?

iSecrets AB, org.nr 556858-6845, Box 110, 431 22 Mölndal, ansvarar för behandlingen av de personuppgifter du lämnar till iSecrets.

E-postadress: info@isecrets.se

Om du vill ha information, har frågor kring eller är missnöjd med iSecrets behandling av dina personuppgifter är du alltid välkommen att kontakta iSecrets.

Ändamål och rättslig grund för personuppgiftsbehandlingen

Ingående och fullgörande av köpeavtal

iSecrets behandlar kunders personuppgifter, såsom namn, adress, e-mail, telefonnummer, personnummer, kundnummer och betalningsinformation, i syfte att ingå och fullgöra köpeavtal. Uppgifterna om dig som kund används för att bland annat leverera din produkt, meddela dig när den är framme, kontrollera din identitet, sköta betalningar samt hantera ärenden kring reklamationer, returer och garantier. Den rättsliga grunden för denna behandling är att den är nödvändig för att fullgöra köpeavtalet samt för att vidta åtgärder på begäran av dig som kund innan ett sådant avtal ingås. Du är inte skyldig att lämna nämnda personuppgifter, men om du inte lämnar uppgifterna kan vi inte ingå köpeavtal med dig.

Marknadsföring

iSecrets behandlar din e-postadress för direktmarknadsföring genom att skicka nyhetsbrev till dig. Den rättsliga grunden för detta är att behandlingen är nödvändig för iSecrets berättigade intresse av att marknadsföra sig direkt mot dig och/eller att du som kund har lämnat ditt samtycke till att dina personuppgifter behandlas för detta ändamål.

Om du invänder mot behandling av din e-postadress för direktmarknadsföring kommer iSecrets att blockera dig från vidare utskick. Den rättsliga grunden för detta är att behandlingen är nödvändig för ditt och iSecrets berättigade intresse av att inte längre marknadsföra sig direkt mot dig.

Kontakt

Om du kontaktar oss via vår hemsida eller genom e-post kommer iSecrets att behandla de personuppgifter du skickar till oss, såsom ditt namn och din e-postadress, för att kommunicera med dig och på annat sätt hantera dina frågor och önskemål. Den rättsliga grunden för denna behandlingen är att den är nödvändig för att möta ditt och iSecrets berättigade intresse av kontakt och hantering av ditt ärende.

Rättsliga förpliktelser

iSecrets kan även komma att behandla dina personuppgifter i syfte att kunna fullgöra företagets skyldigheter enligt lag, exempelvis avseende produktsäkerhet, bokföring och skatt. Den rättsliga grunden för denna behandlingen är att den är nödvändig för att fullgöra iSecrets rättsliga förpliktelser.

Mottagare av personuppgifterna

iSecrets säljer inte dina personuppgifter till tredje part.

iSecrets delar dina personuppgifter med olika personuppgiftsbiträden, vilket är bolag som hjälper iSecrets med bland annat hemsidan, marknadsföring samt frakt och betalning av beställda produkter. Dessa biträden behandlar personuppgifterna för iSecrets räkning och iSecrets har personuppgiftsbiträdesavtal på plats för att säkerställa en laglig behandling av dina uppgifter.

iSecrets kan vidare dela dina personuppgifter med myndigheter om sådan behandling är nödvändig för att fullgöra en rättslig förpliktelse som åvilar iSecrets. Myndigheten är då personuppgiftsansvarig och ansvarar för dess behandling av dina personuppgifter. iSecrets kan även komma att dela dina personuppgifter med bolag som hanterar transporten av dina varor.

Överföring av personuppgifter till tredje land

iSecrets överför din e-mailadress till The Rocket Science Group (MailChimp), som ingår i det amerikanska U.S. Privacy Shield Framework. EU komissionen har beslutat att bolag som ingår i detta nätverk upprätthåller en adekvat skyddsnivå.

Hur länge sparas personuppgifterna?

Personuppgifter som iSecrets behandlar på grund av köpeavtalet med dig som kund sparas i tre år från transaktionsdatumet och raderas därefter, under förutsättning att alla våra mellanhavanden är avklarade och iSecrets inte har en rättlig förpliktelse att spara uppgifterna längre.

iSecrets sparar din e-postadress för direktmarknadsföring till dess att du motsätter dig det eller återkallar ditt samtycke om att adressen används för detta ändamål. iSecrets kommer i så fall omedelbart att blockera dig från vidare utskick.

E-mail som saknar anknytning till köpeavtal kommer att raderas inom ett halvår.

Vilka rättigheter har du som registrerad?

Du som kund har rätt att av iSecrets begära tillgång till och rättelse eller radering av dina personuppgifter. Du kan också begära begränsning av eller invända mot behandlingen av uppgifterna som rör dig. Du har också rätt att begära att få överföra dina personuppgifter från iSecrets till dig själv eller till annan personuppgiftsansvarig. Dina rättigheter är förenade med vissa villkor enligt GDPR.

Du har rätt att återkalla ditt samtycke

Om iSecrets behandling grundar sig på ditt samtycke har du rätt att när som helst återkalla ditt samtycke. Detta påverkar dock inte lagligheten av iSecrets behandling på grundval av samtycket innan detta återkallades.

Direktmarknadsföring

Du har alltid rätt att invända mot behandling av dina personuppgifter för direktmarknadsföring och profilering i den utsträckning denna har samband med sådan marknadsföring. iSecrets kommer vid en sådan invändning omedelbart upphöra med behandlingen av dina personuppgifter för detta ändamål.

Klagomål och frågor

Om du vill ha information, har frågor kring eller är missnöjd med iSecrets behandling av dina personuppgifter är du alltid välkommen att kontakta iSecrets på info@isecrets.se.

Det är Datainspektionen, https://www.datainspektionen.se/ , som är ansvarig myndighet för tillsyn enligt dataskyddslagstiftningen. Du kan även vända dig till dem om du anser att dina personuppgifter behandlats felaktigt.

Ändringar i denna personuppgiftspolicy

Denna personuppgiftspolicy uppdaterades senast den 24 maj 2018. iSecrets kan från tid till annan göra ändringar i denna policy och kommer i så fall att underrätta sina kunder om detta genom uppdatering på iSecrets hemsida.